Aktualności

 • Thumbnail magnasson o czasie i wodzie  ok adka 500

  "Gdy upa­da­ją sys­te­my, z oko­wów uwal­nia się ję­zyk. Sło­wa, któ­re mia­ły ob­ja­śniać rze­czy­wi­stość, za­wi­sa­ją bez­rad­nie w po­wie­trzu, nie­zdol­ne do wy­ra­że­nia cze­go­kol­wiek, pod­ręcz­ni­ki w cią­gu jed­nej no­cy sta­ją się prze­sta­rza­łe, wy­wra­ca­ją się dra­bi­ny spo­łecz­ne. Lu­dziom na­gle trud­no zna­leźć zda­nia, któ­ry­mi mo­gli­by opi­sać rze­czy­wi­stość". ANDRI MAGNASON te zdania znajduje, przeczytajcie jego O CZASIE I WODZIE?


 • Thumbnail weinberger z rzeczy pierwszych  front 500 dpi

  Eliot Weinberger przesuwa granice gatunku

  Znawca kultury starożytnych Chin i Ameryki Południowej, tłumacz Borgesa, Paza i poezji chińskiej na język angielski, dzieli się swoimi pasjami – antropologa, archeologa, miłośnika natury – i wprowadza nas w świat zapomnianych wierzeń, mało znanych zjawisk, fascynujących analogii, zadziwiających powiązań między kulturami.


Z pewnych powodów musimy poinformować o tym, że nasza strona używa plików cookies „zgodnie z polityką prywatności”, oraz że „korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki”. Może to kogoś zainteresuje.